Wat is een AQL?

Twee werkwijzen voor kwaliteitscontrole

Bij kwaliteitscontrole kennen we hoofdzakelijk twee werkwijzen: de totale en de steekproefcontrole.

De totale controle betekent dat u alle elementen controleert. Bijvoorbeeld zal men bij een ruimtetuig alle elementen apart en grondig testen voor ze gemonteerd worden.

De steekproef controle gebeurt door stalen te nemen. Bijvoorbeeld uit een schip met een lading graan wordt op verschillende delen van de lading aparte stalen genomen. Hiermee hebben we een hoge graad van zekerheid dat de volledige lading conform de verwachte specificaties is. De resultaten van de stalen worden dan statistisch verwerkt en geven dan de zekerheid van “conformiteit”.

Tolerantiegrenzen

Conformiteit omschrijft het verwachte resultaat door de tolerantiegrenzen op voorhand vast te leggen. Bijvoorbeeld de doos van één kilo suiker heeft als tolerantie -3 gr tot +2 gram zodat we zeker zijn dat er niet één klontje suiker van 5 gr ontbreekt.

De standaarddeviatie

De statistische formule die bij steekproefcontrole de zekerheid geeft dat we voldoende steekproeven nemen is de formule van standaarddeviatie.

Standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van een uitkomst rondom een gemiddelde. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe minder homogeen de resultaten zijn. Hoe minder zeker we zijn van een gewenst resultaat. Indien we dus op voorhand onze zekerheid willen vastleggen, geeft de Statistiek ons een Graad van Betrouwbaarheid. Hoe lager dit getal is, hoe hoger de betrouwbaarheid van de steekproeven.

Wat is AQL?

De term AQL of Accepted Quality Level drukt de graad van betrouwbaarheid van de controle(s) uit.

Zo geeft een AQL van 2,5% een betrouwbaarheid van 97,5% (100% – 2,5%). Een AQL van 4,5% zegt dat 95,5% (100% – 4,5%) van de gecontroleerde ruimten binnen de toleranties (foutenmarges) vallen.

The Cleaning System AQL

Daarom dienen we bij een AQL van 2,5 % meer ruimten te controleren dan bij een AQL van 4,5%. De berekening van de omvang van een steekproef, het aantal te controleren ruimten, is vastgelegd in statistiek tabellen en werden genormaliseerd in de ISO 2859. Hierdoor moeten we ze niet zelf berekenen.

Hoe gebruiken we AQL?

Bij de controle van de verwachte kwaliteitsniveaus kan je eenvoudig aangeven om ruimten met een lagere verwachting minder streng en die met een hogere kwaliteitsverwachting strenger te controleren. De omvang van de steekproef wordt voor u berekent en de maximale foutenmarge aangegeven.

In TCS zijn al deze statistiektabellen, de verschillende AQL’s en hun tolerantiegrenzen ingebouwd. U kan ze zelf personaliseren volgens uw inzichten en de interne verwachtingen.